Sök
Filter

Köpvillkor

Allmänna villkor

Mellan Phoneking Försäljning Sverige AB, nedan kallar Laglampan, och Återförsäljaren (definierad nedan)gäller dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”). Genom att köpa och sälja Laglampans produkter, godkänner Återförsäljaren dessa Allmänna Villkor och ett bindande avtal uppstår mellan Laglampan och Återförsäljaren.

 

Definitioner:

 

Återförsäljare

Avser Laglampans avtalspart till detta avtal, d.v.s föreningen när det gäller idrottsföreningar och idrottslag och enskild förälder/klassföreståndare när det gäller skolklasser.

 

Kontaktperson

Avser fysiskt person som Återförsäljaren, när denne utgörs av en förening, utsett att agera kontaktperson mellan föreningen och Phoneking enligt punkt 4 nedan samt där sådan person uppfyller kraven enligt punkt 5 nedan.

 

Försäljningsgruppen

Avser medlemmarna i den skolklass, idrottsförening eller det idrottslag som ska hjälpa Återförsäljaren att sälja Laglampans produkter.

 

 

Allmänt

Återförsäljaren ska sälja Laglampans produkter med hjälp av medlemmarna i Försäljningsgruppen. Beställningar från slutkunder sammanställs av Återförsäljaren och Återförsäljaren beställer och köper produkterna av Laglampan motsvarande den sammanlagda beställningen från slutkunderna.

Intjänad förtjänst skall inte tillfalla enskilda medlemmar i Försäljningsgruppen utan skall tillkomma samtliga medlemmar i Försäljningsgruppen för att användas till att uppfylla gruppens gemensamma mål. Det gemensamma målet för försäljningsgruppen kan vara mål såsom träningsläger, cupmedverkan eller klassresa. Syftet med leverans och distribution av Laglampans produkter via Återförsäljare är att möjliggöra en försäljning som skapar en förtjänst som möjliggör att Försäljningsgruppen uppnår sina mål.

 

Parternas rättsliga ställning

Återförsäljaren förbinder sig att i egen regi köpa och sälja Laglampans produkter. Vidareförsäljningen skall ske genom uppsökande verksamhet av Återförsäljaren genom Försäljningsgruppen. Återförsäljaren får inte utbetala lön eller annan ersättning för detta arbete till medlemmar i Försäljningsgruppen eller annan. Återförsäljarens intäkter skall oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten och för gruppens gemensamma mål.

Detta avtal skall inte medföra att Phoneking i förhållande till Återförsäljaren anses vara arbetsgivare eller att Återförsäljaren i förhållande till Laglampan anses vara arbetstagare. Återförsäljaren ska inte heller anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt Phoneking. Därmed avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2000:865).

 

Laglampans åtaganden

Laglampan förbinder sig att stödja Återförsäljaren under detta avtals giltighetstid vid frågor och ge Återförsäljaren sådan information som denne kan behöva för att distribuera produkterna till slutkund.

 

Återförsäljarens åtaganden

För det fall Återförsäljaren är en förening är Återförsäljaren införstådd med att det är en förutsättning för detta avtals giltighet och för att Återförsäljaren skall få distribuera Laglampanss produkter, att Återförsäljaren tillsett att Kontaktperson utsetts och att sådan Kontaktperson uppfyller de krav som ställts på honom/henne under detta avtal.

Återförsäljaren åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Laglampan i samband med köp och försäljning av Laglampans produkter.

Återförsäljaren skall i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkternas och varumärkets goodwill och anseende bibehålls eller förstärks.

Återförsäljaren beställer antal startpaket med visningspaket enligt Laglampans instruktioner i samband med att Återförsäljaren ingår detta avtal.

 

Kontaktperson

Kontaktpersonen skall vara myndig, ej vara belastad med betalningsanmärkningar och därtill acceptera att en eventuell anmärkningskontroll görs. Kontaktpersonen har ansvaret för betalning och en korrekt redovisning gentemot Laglampan och Återförsäljaren.

Återförsäljaren ska tillse att utsedd Kontaktperson går i solidarisk borgen såsom för egen skuld för Återförsäljarens rätta fullgörande av förpliktelser gentemot Phoneking enligt detta avtal.

Genom att godkänna detta avtal, försäkrar Kontaktpersonen att denne erhållit fullmakt från den förening som Kontaktpersonen företräder att för föreningens räkning ingå detta avtal och annars agera för föreningen/Återförsäljaren i enlighet med detta avtal.

Kontaktpersonen skall ta del och bli införstådd med samt åtfölja villkoren för Återförsäljaren i detta avtal samt följa de instruktioner som från tid till annan kan komma att lämnas av Laglampan.

Kontaktpersonens personuppgifter sparas och behandlas i databas hos Laglampan under detta avtals giltighetstid och för en skälig tid om maximalt fem (5) år därefter. Kontaktuppgifterna sparas i syfte att Laglampan skall kunna uppfylla sina åtaganden under detta avtal samt för att kunna ge Kontaktpersonen information och erbjudanden. Genom att godkänna villkoren i detta avtal samtycker Kontaktpersonen till Laglampans behandling av Kontaktpersonens personuppgifter som den beskrivits ovan.

Kontaktpersonen kan inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal eller sin roll som kontaktperson utan Återförsäljarens och Laglampans skriftliga godkännande.

 

Beställning av produkter

Kontaktpersonen skall lägga skriftlig beställning av produkter till Laglampan via hemsidan phoneking.se genom att logga in på den personliga sida som tilldelats Kontaktpersonen av Laglampan. Instruktioner för hur beställning skall utföras återfinns på hemsidan laglampan.se. Beställning skall ske senast det datum och på det sätt som särskilt meddelats Återförsäljaren av Laglampan. I annat fall kan inte Phoneking garantera leverans.

 

Leverans och frakt

Laglampan har som målsättning att leverera beställda produkter vid den leveransdag som särskilt meddelats Återförsäljaren eller annars enligt överenskommelse mellan parterna. För det fall leverans inte kan ske vid den tid som meddelats Återförsäljaren eller om parterna annars överenskommit åtar sig Laglampan att meddela Återförsäljaren när leverans beräknas kunna genomföras.

Återförsäljaren skall via hemsidan i samband med orderläggning meddela Laglampan till vilken adress leverans skall ske. Återförsäljaren ansvarar för att uppgiven adress för leverans är korrekt. Merkostnader som ett resultat av brister i Återförsäljarens uppgifter för leverans kan komma att faktureras Återförsäljaren av Laglampan.

Laglampan äger rätten att avböja en beställning eller avbryta en leverans om Laglampan bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om Återförsäljaren eller Kontaktpersonen erhållit betalningsanmärkning.

De beställda startpaketen med visningspaketen levereras fraktfritt från Laglampan till Återförsäljaren enligt överenskommelse efter att detta avtal ingåtts. Leverans av beställning är fraktfri.

 

Mottagningskontroll och reklamation av Återförsäljaren

Återförsäljaren skall tillse att Försäljningsgruppen inom tre (3) arbetsdagar från mottagen leverans av produkter från Laglampan utför kontroll av produkterna mot följesedel. Om mottagen produkt är synbart felaktig eller om avvikelse föreligger i förhållande till följesedel skal produkten/leveransen reklameras till Laglampan omgående, dock senast fyra (4) arbetsdagar från mottagen leverans från Laglampan. Reklamerade produkter omlevereras för de fall Laglampan efter prövning kan konstatera att produkten var felaktig.

 

Pris och betalningsvillkor

Återförsäljaren skall köpa produkter från Laglampan enligt Laglampans vid var tid gällande prislista. Laglampan äger rätten att ange rekommenderat pris för produkterna mot slutkund.

Återförsäljaren skall erlägga betalning för gjord beställning senast trettio (30) dagar efter det att faktura erhållits. Sker ingen betalning inom angiven tid utgår dröjsmålsränta uppgående till Riksbankens gällande referensränta + 6 %-enheter.

Efter avslutad försäljning skall visningspaketen betalas enligt faktura eller returneras till Laglampan om inte annat överenskommits. Överstiger beställningen 200 paket krediteras visningspaketen på slutfakturan.

När återförsäljaren erlagt full betalning till Laglampan och i övrigt parternas samtliga mellanhavanden är reglerade anses parternas mellanhavanden vara slutreglerade (slutreglering).

 

Förtida upphörande

Laglampan äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande för det fall Återförsäljaren åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och rättelse inte sker inom 3(3) vardagar efter skriftlig uppmaning från Laglampan.

 

Fource Major

Laglampan ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom brand, jordbävning, storm, epidemier etc. Laglampan har vid sådana tillfällen rätten att senarelägga leverans med upp till 2 månader, utan extra ersättning till Återförsäljaren. Efter 2 månader har Återförsäljaren rätt att utan kostnad avboka beställd order.

 

Ersättning

Återförsäljaren behåller skillnaden mellan det vid varje tidpunkt gällande pris som Återförsäljaren betalar till Laglampan och det vid varje tidpunkt gällande pris en slutkund betalar till Återförsäljaren.

 

Retur av visningspaket

Återförsäljaren äger rätten att returnera visningspaket som är i väsentligt oförändrat skick i förhållande till när de levererades. Returen är fraktfri. Återförsäljaren skall använda den returfraktsedel som Laglampan tillhandahåller och returnera visningspaketen på ett lämpligt och säkert sätt i skyddande emballage eller kartong. Visningspaketen skall returneras senast tjugo (20) dagar efter förfallodagen för slutfakturan.

 

Slutkundens ångerrätt och reklamationsrätt

Genom detta avtal åtar sig Laglampan att informera Återförsäljaren genom Kontaktpersonen om dennes eventuella skyldigheter enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen kan ge slutkund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att produkterna avlämnats till slutkund.

Slutkunden gör gällande sin eventuella ångerrätt genom att kontakta Återförsäljaren. Återförsäljaren åtar sig att informera slutkunden om dennes ångerrätt och hur denna skall utövas enligt lag. Slutkunden äger rätt att reklamera felaktiga produkter eller eventuellt utföra vissa byten av produkter genom att ta kontakt med Laglampan direkt.

Återförsäljaren har rätt att returnera produkter till följd av att slutkunder utnyttjar sin ångerrätt. Återförsäljaren skal utöva sådan rätt inom tjugoen(21) arbetsdagar från att Laglampan levererat de aktuella produkterna till Återförsäljaren. Returnerade produkter kommer krediteras av Laglampan.

 

Övrigt

Återförsäljaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor, eller det avtal som Återförsäljaren ingår med Laglampan, utan Laglampans skriftliga medgivande.

Top